شعر

دارد چشمی که نیست، تر می گردد

یک شب که نیامده سحر می گردد

این نامه ی ننوشته اگر پست شود

مردی که نرفته است برمی گردد

 

«سید مهدی موسوی»