مه

من از وسط دو نصف شدم: مهدی ِ... همین!

و نیمه ی جدا شده ی دیگرم غزل!

 

«سید مهدی موسوی»