خون

 

تزریق خون سگ به رگ بازپرس ها

مخلوط ترس و خواب و جنون توی قرص ها

 

فاطمه اختصاری