خاک

 

مه سعی کرد بو کند این خاک مرده را

 این ذره های خسته ی درهم فشرده را