خسته

یک ساعتی جلوی فواره ی پارک نشسته بود و به این فکر می کرد که چقدر دلش می خواهد موبایلش را پرت کند توی استخر. به مجید اسمس زد «چقدر دلم می خواهد همین الان موبایلم را پرت کنم توی استخر پارک!»

مجید باید جواب می داد «نه! پرت نکن!»

و اگر پرت نمی کرد می توانست اسمس را بخواند. به این فکر کرد که مجید باید فکر کند همین الان گوشی پرت می شود توی آب. پس باید هرچه زودتر جواب اسمس را بدهد و بگوید «نه! پرت نکن!» به این فکر کرد که حتما مجید فکر می کند این آدم، آدم ِ این کارها نیست. و موبایلش را سفت تر توی مشتش فشار داد.

فقط کافی بود از همان جایی که نشسته دستش را ببرد عقب و گوشی را پرت کند توی آب، بعد فوری برود کافی نتِ کنار پارک و به سپهر ایمیل بزند که «داشتم توی پارک قدم می زدم، یکهو گوشی از دستم افتاد توی استخر. سیم کارت و موبایل و کل شماره ها و کل زندگی ام غرق شد. فعلا گوشی ندارم عزیزکم. اگر شد آخر شبی از تلفن خانه می زنگمت! وااای وااای حالا چکار کنم؟!»

بعد برود خانه و همین ها را تحویل مامان بدهد. مامان حتما می گوید برو آن سیم کارت دوقلوی هدیه ایرانسل را از کشوی اتاق بردار و بنداز توی گوشی قراضه ی بابات. فعلا از آن استفاده کن.

می ماند قبول کند یا نه؟! قبول می کند. بلافاصله شماره ی سپهر را می گیرد، هنوز برنداشته قطع می کند و اسمس می زند «من محبوبه ام! ایمیلم را خواندی یا نه عزیزکم؟ این خط را فعلا سیو کن تا ببینم چه خاکی توی سرم بریزم»

دلش می خواهد به مجید اسمس بزند و بگوید «دیدی موبایلم را پرت کردم؟! دیدی؟ گفتم که خیلی خسته شده ام!خیلی خسته شده ام»

اما شماره ی مجید را خفظ نیست. فکر می کند حتما تا حالا مجید چند بار اسمس زده و دیده است که دلیور نمی شود. حتما تا حالا فهمیده گوشی غرق شده. سپهر جواب نمی دهد. گوشی قراضه را پرت می کند گوشه ی تخت. یادش می آید که باید ساعت کلاس فردا را چک می کرده. حالا چه ساعتی برود دانشگاه؟ قرار استخر بعدازظهر چی می شود؟ تکلیف های کلاس زبان را از کی بپرسد؟ دو طرف سرش را می گیرد و می گوید «خسته اام! ولش کن! خسته ام!»

زنگ اسمس بلند می شود. دستش هایش را از روی گوش برمی دارد و دنبال موبایل می گردد. افتاده روی زمین کنار پایش. مجید اسمس زده «آخ گفتی! من هم تحملم کم شده، خیلی! حتی حوصله ی کلاس زبان ندارم»

 موبایل را می گذارد توی جیبش. بلند می شود. پشتش را می تکاند و از پارک خارج می شود.

فاطمه اختصاری

/ 0 نظر / 16 بازدید